<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2287056896757170543\x26blogName\x3dHandicap+en+samenleving\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://handicap-en-samenleving.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://handicap-en-samenleving.blogspot.com/\x26vt\x3d-4964295039358559616', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nieuwe studie naar EPD legt gaten in beveiliging bloot

maandag 29 maart 2010
Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) bevat gaten in de beveiliging. Zo wordt onvoldoende rekening gehouden met inbraken in zorginformatiesystemen of het Landelijk Schakelpunt (LSP). Bovendien is de mandatering waarmee artsen hun medewerkers namens henzelf toegang geven tot het EPD erg eenvoudig te misbruiken om toegang te krijgen tot een dossier.

Dit blijk uit onderzoek van Guido van 't Noordende, informaticus van de Universiteit van Amsterdam, meldt de UvA in een persbericht. Uit deze eerste grote wetenschappelijke studie naar de beveiligingsarchitectuur van het EPD komt naar voren dat de beveiliging - en daarmee de confidentialiteit en privacy - van patiëntgegevens in het EPD niet afdoende gewaarborgd is.

Labels:

BN'ers lopen dag mee met gehandicapt kind

donderdag 4 maart 2010
Nou ja, alle aandacht is welkom, zullen we maar zeggen.... AVRO-presentatoren Chantal Janzen en Frits Sissing, Antonie Kamerling en Patty Brard lopen in het tv-programma 'BN'ers in de zorg' een dag mee met een gehandicapt kind. Hoe ziet hun leven eruit? Tegen welke hindernissen lopen deze kinderen aan, welke zorg hebben ze nodig, wat kunnen ze niet en vooral: wat kunnen ze wél? 'BN'ers in de zorg' wordt uitgezonden bij de AVRO op woensdag 17 en donderdag 18 maart.

Labels:

Arbeidsgehandicapten betaald onder minimumloon

donderdag 28 januari 2010
Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt dinsdag waarschijnlijk in met een wetswijziging die inhoudt dat mensen met een bijstandsuitkering die een arbeidshandicap hebben, een inkomen ónder het minimumloon krijgen wanneer ze aan het werk gaan. Lees verder.

Labels:

Haselhoff Groep op zoek naar gehandicapte ICT-ers

woensdag 10 december 2008
In samenwerking met IBM, Capgemini en Ordina heeft Haselhoff Groep het initiatief genomen om gehandicapte ICT-ers te benaderen om te laten zien dat er voor hen meer kansen zijn op de arbeidsmarkt. Het is gebleken dat deze doelgroep niet gemakkelijk in kaart gebracht kan worden. Met dit initiatief willen de genoemde bedrijven in contact komen met talentvolle gehandicapte ICT-ers.

Al langer is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om goed gemotiveerde, loyale en gekwalificeerde ICT-ers. Ook in deze tijd blijft de vraag hoog. Naar de toekomst toe wordt dit alleen maar nijpender vanwege de vergrijzing van de arbeidspopulatie. Bedrijven kiezen er nu voor om niet alleen op korte maar ook op lange termijn te denken. Vanuit dit initiatief is er contact geweest met een groot aantal bedrijven, dat dit initiatief van harte ondersteunt.

Met deze aanpak voorzien de initiatiefnemers in een behoefte onder gehandicapte ICT-ers om carrière te kunnen maken en door te kunnen groeien naar andere functies binnen de ICT. Daarnaast willen de deelnemende bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om carrièremogelijkheden te bieden voor talent, ongeacht functionele lichamelijke beperkingen. Hierin doen zij ook een beroep op de overheid om hierin te participeren. Voor de genoemde bedrijven is het vinden en behouden van goed gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers van groot belang.

In de voorbereiding is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit gehandicapte medewerkers van verschillende ICT bedrijven. Zij hebben hun bijdrage geleverd aan het formuleren van de juiste boodschap en het in kaart brengen van hun wensen en behoeften. Essentiële wensen waren: mogelijkheden om carrière te maken; de zekerheid dat de werkgever bereid is aanpassingen te doen en uitzicht op doorgroei mogelijkheden te bieden.

In de gesprekken met de deelnemende bedrijven is gebleken dat zij:
- het belang inzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen
- zien dat er een gebrek blijft aan geschoolde, gemotiveerde medewerkers
- weten dat er nog veel verbeterd kan worden aan de begeleiding van gehandicapte medewerkers
- bereid zijn te investeren in aanpassingen op de werkplek voor gehandicapte ICT-ers
- carrière programma’s willen opzetten voor de genoemde doelgroep
- maximaal gebruik willen maken van technologische middelen om de werkomgeving aan te passen
- het aantrekken van ICT-ers met een handicap als belangrijk onderdeel van hun beleid zien.

Naast IBM, Capgemini en Ordina hebben de onderstaande bedrijven aangegeven te participeren in dit initiatief:

Achmea, Attachmate, BPsolutions, Bureau Ons Middelbaar Onderwijs, Comprise, Goss Contiweb, ING, Intergraph Benelux, Libralab, NDBBiblion, Nederlandse Gasunie Ohra, Stork/Marel, Xperteers en XTG.

Uitgangspunt is dat gehandicapte ICT-ers niet “ondanks” hun handicap een geschikte baan vinden, maar “dankzij” hun handicap.

Dit initiatief wordt ook ondersteund door Valid People, het bedrijf van Nicolette Mak die vanuit haar bedrijf support kan geven aan bedrijven om de aanpassingen en subsidies vanuit de overheid af te handelen.

Gehandicapte ICT-ers die willen weten wat dit initiatief voor hen kan betekenen, kunnen contact opnemen met de Haselhoff Groep via info@haselhoff.nl of 0346 586000.
Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit initiatief, dan kunt u contact opnemen met de heer Hans Warmerdam van de Haselhoff Groep via 0346 586000.

Labels:

Staatssecretaris met handicap

vrijdag 14 november 2008
De nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, heeft een handicap. De politica heeft spastische benen.

Bron

Labels:

Dag van de Mantelzorg

dinsdag 4 november 2008
Op maandag 10 november - de Dag van de Mantelzorg - vindt in de Beurs van Berlage in Amsterdam de Mantelzorg Top plaats, georganiseerd door Mezzo - landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg - en Achmea. Nederlanders zijn bezorgd: men realiseert zich dat de vergrijzing een grotere zorgbehoefte betekent, terwijl - volgens de Nederlanders - de kwaliteit van de zorg afneemt. Dit blijkt uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau HIGHvalue.

Het onderzoek laat zien dat 82% van de ondervraagden grote personeelstekorten in de zorg verwacht. 83% vindt dat de overheid zich meer voor dit onderwerp zou moeten inzetten. En 36% is bereid om minder te gaan werken om mantelzorg te kunnen verlenen. 72% vindt dat werkgevers aandacht moeten hebben voor mantelzorgers, terwijl 48% van de Nederlanders geen regeling in de arbeidsvoorwaarden heeft over mantelzorg.

Labels:

Monique Wijnen opent 'Huis van Heden'

In Halfweg opent Monique Wijnen, ambassadrice van Onbeperkt Nederland, op donderdag 20 november het Huis van het Heden. Het Huis is een initiatief van Pronk ergo en ThyssenKrupp Monoliften, twee bedrijven op het gebied van aangepaste hulpmiddelen en mobiliteitsoplossingen.

Het Huis van het Heden is ingericht met allerlei woningaanpassingen zoals die op dit moment toegepast kunnen worden. Alle aspecten van de woning, van keuken tot woonkamer en van slaapkamer tot badkamer komen uitgebreid aan de orde.

Labels: